Regulamin

Niniejszy dokument przedstawia Regulamin sklepu zgodny z RODO.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1.Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy pod adresem www.professor.pl jest firma:

POMERIAM
Janusz Berendt
Wielka Tymawa 2, 13-340 Biskupiec
NIP:876-234-07-67
REGON: 362543527 

Zwany dalej”Sklepem”, “Sklepem Internetowym”, “sprzedawcą” lub “administratorem”.

 2.Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny: www.professor.pl
 3.Niniejszy regulamin określa:

 -Procedurę składania zamówienia i zawierania umów sprzedaży
 -Zmianę i czas realizacji zamówienia
 -Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
 -Sposób zapłaty należnej kwoty
 -Warunki wysłania i dostawy towarów
 -Pozostałe obowiązki i prawa stron umowy sprzedaży
 -Procedurę składania reklamacji
 -Zasady ochrony danych osobowych zgodne z RODO
 -Zasady rejestracji w sklepie
 -Warunki techniczne
 -Postanowienia końcowe
 
 4.Klient może kontaktować się ze Sklepem Internetowym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@professor.pl całodobowo 24/7, oraz telefonicznie pod numerem: 516 329 264 w godzinach 10:00-17:00 w dni robocze oraz 9:00-13:00 w soboty.

II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ (ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY)

 1.Zamieszczone w witrynie Sklepu Internetowego zdjęcia i opisy w tym ceny produktów nie stanowią oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla odwiedzających witrynę do składania ofert.
 2.Aby złożyć zamówienie:
 -należy dodać wybrane towary do koszyka klikając przycisk “DODAJ DO KOSZYKA”, po uprzednim przeczytaniu zamieszczonego opisu i obejrzeniu dodanych zdjęć poglądowych, które w nie licznych przypadkach mogą nie znacznie odbiegać od prawdziwego wyglądu towaru (mogą się różnić np. drobnymi zmianami w wyglądzie)
 -Następnie aby przejść do realizacji zamówienia, należy kliknąć przycisk “ZOBACZ KOSZYK” lub “ZAMÓWIENIE”.
 -Kolejnym krokiem jest wybranie dogodnego sposobu przesyłki lub odbioru osobistego oraz wybranie formy dowodu zakupu (paragon lub faktura) a następnie określenie formy zapłaty. 
 3.Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia koniecznie jest kliknięcie przycisku oznaczonego “KUPUJĘ i PŁACĘ” .

 4.Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy.
 5.Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży z zastrzeżeniem punktów V i VI

III. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia dowodu zakupu tj. paragonu lub faktury przez Sklep Internetowy. Dokonywanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości email na adres elektroniczny skrytki pocztowej
 2.Informacja o dostępnej ilości towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Przekazanie zapakowanej przesyłki z umieszczonym w niej towarze trwa zazwyczaj do 48godzin. Jeśli nastąpią okoliczności wydłużające okres realizacji, klient zostanie o tym poinformowany przez Sklep internetowy.
 3.Czas realizacji nie obejmuje długości terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez przewoźnika. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za terminowość usługi przewoźników wybranych przez zamawiającego.
 4.Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 5.Ceny ofert mogą ulec zmianie po nałożonych klientowi rabatach.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. z późniejszymi zmianami o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2.Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej kwoty. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłane formą pisemną kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
-wiadomość pisemna email, na adres: sklep@professor.pl
wiadomość pisemna listowna, na adres firmy: POMERIAM Janusz Berendt, Wielka Tymawa 2, 13-340 Biskupiec
 3.Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 4.Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
-dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego już w trakcie składania zamówienia oraz
-bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru) np. dojazd do urzędu pocztowego w którym klient nadaje paczkę zwrotną ,
-kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. np. osobisty dowóz przedmiotu do siedziby sklepu.

 5.Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 -o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz;
 – nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 – ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, lub jeśli użycie jej powoduje utratę sterylności;
 – dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Lub jeśli przedmiot służy do przygotowania żywności do spożycia a normalne użytkowanie wykracza poza zwykłe testowanie które klient mógłby wykonać w trakcie tradycyjnych zakupów w sklepie stacjonarnym.
 – cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 -w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 -w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 -o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 -zawartej w drodze aukcji publicznej;
 -o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 -o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 6.W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Czyli w używania w sposób normalny zgodny z przeznaczeniem. Po wykonaniu zwrotu Sprzedający określa stopień zużycia i utraty wartości rynkowej przedmiotu. W związku z tym ma prawo zwrócić Kupującemu poniesione koszty pomniejszone o wysokość utraty wartości przedmiotu po jego używaniu.
 9.Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10.Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 12.W czasie do 10 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty.

V. SPOSOBY ZAPŁATY NALEŻNOŚCI
 1.Kupujący może wybrac następujące formy płatności:

A) Przy odbiorze:
-pobranie – firmy kurierskiej. Kurier przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego, lub jeśli został naliczony dodatkowy rabat.
-odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Osobistego – kwota za zamówienie uiszczana jest gotówką w momencie odbioru zamówienia w Punkcie Odbioru Osobistego, czyli pod adresem siedziby firmy, lub w umówionym wcześniej miejscu publicznym, w którym Sklep Internetowy przeprowadza akcje promowania swojej witryny, przy okazji organizowanych publicznie imprezach sportowych.

B) Przelewem w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy kupna na rachunek bankowy wskazany przez Sklep Internetowy, w witrynie po zaakceptowaniu sposobu płatności przy składaniu zamówienia, lub przesyłany na adres skrytki poczty elektronicznej wskazanej przez kupującego.

C) Płatność w trakcie realizacji zamówienia dokonana kartą płatniczą, obsługiwaną przez system płatności PayU w Sklepie Internetowym.

 2.Oferta sklepu internetowego nie jest tożsama z ofertą sklepu stacjonarnego: ceny produktów i usług mogą się różnić.

VI. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 1.Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką kurierską pod wskazany adres, lub do miejsca odbioru, tj. paczkomat lub punkt pocztowy. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru Punkcie Odbioru Osobistego tj. w siedzibie firmy lub w umówionym wcześniej miejscu publicznym, w którym Sklep Internetowy przeprowadza akcje promowania swojej witryny, przy okazji organizowanych publicznie imprezach sportowych.
 2.Paczki wysłane przez Sklep Internetowy są oznaczone pieczątką firmą gwarantującą oryginalne opakowanie w którym paczka została przekazana przewoźnikowi do dostarczenia.
 3.Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona
 4.W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności pracownika Poczty Polskiej lub kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.
 5.Koszt przesyłki zamówienia o wartości mniejszej niż 150 zł ponosi kupujący. Zamówienia opłacone z góry i o wartości równej i większej 150 zł są wysyłane w dogodny sposób proponowany przez Sklep Internetowy – na koszt Sklepu Internetowego.
 6.Sposób przesyłki oraz jej koszty nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7.Koszty przesyłki zawierają koszty opakowania i obsługi pakowania. Koszt przesyłki jest jeden i stały dla danych wytycznych dotyczących konkretnego sposobu dostawy podanego w trakcie finalizowania zamówienia.
 8.Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny może w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, odstąpić od umowy i zwrócić całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
 9.Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora – o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu.
 10.Towary w dziale “Promocje” na stronie www Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

VII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

1.Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 2.Reklamacja winna być złożona na piśmie w formie -wiadomość pisemna email, na adres: sklep@professor.pl lub wiadomość pisemna listowna, na adres firmy: “POMERIAM” Janusz Berendt, Wielka Tymawa 2, 13-340 Biskupiec
 3.Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym, w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.
 4.Reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera współpracującego ze sklepem i na koszt Sklepu Internetowego. W innym przypadku Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów za wysłanie przesyłki reklamacyjnej.
 5.Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6.Złożona reklamacja powinna zawierać oryginał lub kserokopię dowodu zakupu, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.
 7.Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 8.Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
 9.Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji w kontakcie z Sklepem Internetowym.
 10.Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 11.Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

VIII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1.Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia, podaje swoje dane dobrowolnie i tylko te które są niezbędne to realizacji zamówienia, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu:
 

 • Wykonania czynności co do których Kupujący wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
 • Wykonania zawartych umów lub podjęcia działań celem zawarcia umowy na żądanie Klientów (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku dokonania zakupu lub skorzystania z innych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Wówczas dane Klientów będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia lub usługi oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. Wiąże się to również z przekazaniem wybranemu przewoźnikowi (firmie kurierskiej) lub innym podmiotom(np. hurtowni zewnętrznej) danych potrzebnych do realizacji zamówionych usług dostawy. Szczegółowe informacje o tych podmiotach udostępnimy na życzenie klienta.
 • Wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to zwłaszcza osób z którymi Administrator dokonał czynności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego czyli Kupujących.
 • Promowania towarów lub usług własnych, prowadzenia korespondencji a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Sprzedawca jako jedyny administrator danych gromadzi informacje o transakcjach w systemie zewnętrznym i na stronie sklepu zabezpieczonym w sposób odpowiedni zapobiegający udostępnieniu tych informacji niechcianym podmiotom. Wszystkie sposoby zapobiegania rozpowszechniania danych opisane zostały w wewnętrznej dokumentacji dobrych praktyk w zgodzie z RODO. Ze względów bezpieczeństwa przed hakerami w internecie sposoby zapobiegania nie zostaną tu opisane. Ze względów bezpieczeństwa bazy danych wszystkie numery IP użytkowników również są gromadzone i analizowane pod względem uczciwości korzystania z witryny i jej zasobów.

IX. ZASADY REJESTRACJI W SKLEPIE

 1.Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2.Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 3.Kupujący w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4.W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki.
 5.Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6.Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 7.Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem
 8.Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego,
 • działalność kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności
 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika
 • kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych
 • kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 • podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 9. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 8 pkt.ost. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 10. Sprzedający prześle składane oświadczenie o wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podany w koncie klienta adres email. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Kupujący może przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie treści formularza na kontakt e-mail podany przez sprzedawcę, lub przez osobny formularz na stronie administratora, albo poprzez usunięcie konta klienta.

11. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody sprzedającego.
 12. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 13. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 9 wynosi 14 dni.

X. WARUNKI TECHNICZNE

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
 – dostęp do internetu,
 – zainstalowaną przeglądarkę internetową,
 – włączoną obsługę Java Script,
 – aktywny adres  e-mail.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Marca 2020 r.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. W sklepie internetowym, umowa sprzedaży jest w języku polskim.
 5. Odwiedzający witrynę www.professor.pl i korzystający z jej funkcji, akceptują zasady opisane w niniejszym regulaminie. Jeśli się z nim nie zgadzają, mają prawo i nie przymuszoną wolę aby nie korzystać z witryny Sklepu Internetowego. 
 5. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 6. Każda osoba która odwiedzi witrynę www.professor.pl ma dostęp do tego regulaminu. Może go nieodpłatnie pobrać i wydrukować. Nie ma możliwości wykorzystywania treści tego regulaminu na potrzeby tworzenia zasad działania innych sklepów internetowych prowadzonych przez inne podmioty niż firmę POMERIAM.